ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමානම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා වරාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය  0112-542690 0112-320662
තිලානි අමෝදනි හේරත් මෙය රාජ්‍ය අමාත්‍ය පෞද්ගලික ලේකම් 0112-320661  
ආර්.තරංග ජයවීර මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 0112-320663 0112-320662
ඩබ්ලිව්.ඒ.පත්මසිරි බණ්ඩාර මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 0112-320662 0112-320662
බී.ආර්.එම්.පී.කේ. බස්නායක මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහජන සම්බන්ධිකරණ ලේකම්   0112-542690