අබලි ද්‍ර‍ව්‍ය ඉවත්කොට කොළඹ වරාය ඉතා පිරිසිදුතැනක් බවට පත් කරන්න
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-December-05
  ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා වැඩිදුර
  වරාය ඇමති කොළඹවරායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-December-05
  වරාය හා නාවික කටයු වැඩිදුර
  කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ සංවර්ධනය හා කාර්යයන් කඩිනමින්
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-December-05
  කොළඹ වරායේ නැගෙනහි වැඩිදුර
  කන්කසන්තුරේ වරායේ පෙරළිය ඇරඹේ: වාණිජ මෙහෙයුම් ඇරඹීමට දැවැන්ත ආයෝජනයක්
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-February-15
  කන්කසන්තුරේ වරාය ව වැඩිදුර
  සමුද්රීය සේවා සැපැයුම් ජාතික ප්රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත වරාය, නාවික හා දක්ෂිණ සංවර්ධන ගරු අමාත්ය සාගල රත්නායක මහතා වෙත පිළිගැන්වේ
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-February-01
  ජාතික සමුද්රීය සහ වැඩිදුර
  කොළඹ වරාය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට ඩොලර් මි. 3.12 ක ආයෝජනයක්: නව නියමු යාත්‍රා දෙකකට අත්සන් තැබේ.
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-February-01
  කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම වැඩිදුර

  ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ නැව් පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන මෙහි ඇතුළත් වේ.
  අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තර මෙහි ඇතුළත් වේ.

  Last Updated on Wednesday, 8 July, 2020