අබලි ද්‍ර‍ව්‍ය ඉවත්කොට කොළඹ වරාය ඉතා පිරිසිදුතැනක් බවට පත් කරන්න
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-December-05
  ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා වැඩිදුර
  වරාය ඇමති කොළඹවරායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-December-05
  වරාය හා නාවික කටයු වැඩිදුර
  කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ සංවර්ධනය හා කාර්යයන් කඩිනමින්
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-December-05
  කොළඹ වරායේ නැගෙනහි වැඩිදුර
  කන්කසන්තුරේ වරායේ පෙරළිය ඇරඹේ: වාණිජ මෙහෙයුම් ඇරඹීමට දැවැන්ත ආයෝජනයක්
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-February-15
  කන්කසන්තුරේ වරාය ව වැඩිදුර
  සමුද්රීය සේවා සැපැයුම් ජාතික ප්රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත වරාය, නාවික හා දක්ෂිණ සංවර්ධන ගරු අමාත්ය සාගල රත්නායක මහතා වෙත පිළිගැන්වේ
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-February-01
  ජාතික සමුද්රීය සහ වැඩිදුර
  කොළඹ වරාය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට ඩොලර් මි. 3.12 ක ආයෝජනයක්: නව නියමු යාත්‍රා දෙකකට අත්සන් තැබේ.
  සංවර්ධන පුවත් / 2019-February-01
  කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම වැඩිදුර
  Brief description on major projects implemented by the Minister.

  Last Updated on Wednesday, 3 June, 2020